Informacije o obradi osobnih podataka

Korisnicima usluga Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. (dalje u tekstu: “ispitanici”) u nastavku se izlažu i objašnjavaju prava vezana uz zaštitu njihovih osobnih podataka koje obrađuje Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. (dalje u tekstu: “voditelj obrade”) u svrhu pružanja registriranih usluga.

Uvod

Ispitanik dostavlja osobne podatke radi ispunjenja ugovorne obveze od strane voditelja obrade, odnosno pružanjeregistriranih usluga ispitaniku. Ukoliko ispitanik ne dostavi tražene, potpune i ispravne osobne podatke, voditelj obrade nemože ispuniti svoju ugovornu obvezu. Osobni podaci zaprimaju se prilikom ugovaranja ili iskazivanja interesa za usluge iliproizvode, uključujući i podatke sadržane u obrascima i ugovorima, podatke koji su voditelju obrade dostupni korištenjembilo kojeg proizvoda ili usluge samog voditelja obrade, podaci koji su dani voditelju obrade u osobnoj, telefonskoj,poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije uključujući i sve okolnosti i činjenice koje su stavljene na raspolaganje voditelju obrade te sve okolnosti i činjenice koje je voditelj obrade saznao na osnovi pružanja usluga i obavljanja posla sa ispitanikom ili putem javno dostupnih izvora. Osobni podaci mogu se prikupljati i iz javno dostupnih izvora kao i od poslovnih partnera koji se javljaju kao dobavljači objekata leasinga u financiranju ali i drugih poslovnih subjekata (npr. članica Erste Grupe). U takvim slučajevima, voditelj obrade ispitanicima čiji su osobni podaci prikupljeni, pruža iste informacije kao da su osobni podaci primljeni neposredno i to pri prvom slijedećem kontaktu.

Voditelj obrade omogućit će tijelima javne vlasti pristup osobnim podacima ispitanika isključivo u svrhu i obujmu potrebnom radi ispunjenja zakonom propisanih obveza prema tim tijelima.

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu na temelju koje se obrađuju njegovi osobni podaci. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je ona povučena.

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka, odnosno ima pravo protiviti se odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

Kategorije osobnih podataka

Ispitanicima se skreće pozornost na činjenicu kako osobni podaci koje obrađuje voditelj obrade čine podatke koji su istome neophodni kako bi ispunio sve zakonske i ugovorne obveze prema ispitanicima, prema tijelima javne vlasti i prema imateljima udjela voditelja obrade.

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, ispitanik ima pravo pristupa tim osobnim podacima, kao i informacijama o svojim pravima.

Pravo na ispravak i brisanje

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade tražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka.

Osobni podaci ispitanika biti će zadržani u sustavu voditelja obrade u vremenu u kojem je to potrebno radi obavljanja registrirane djelatnosti voditelja obrade.

Ispitanik ima pravo ishoditi od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Voditelj obrade izbrisat će osobne podatke ispitanika bez nepotrebnog odgađanja ukoliko:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • ispitanik povuče privolu za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • ispitanik uloži prigovor na obradu
 • su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • je to potrebno radi postupanja sukladno zakonskim propisima Europske Unije ili države članice

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika

Pravo na prijenos

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade te ima pravo neometano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka između voditelja obrade ukoliko je to tehnički izvedivo.

Obavještavanje u slučaju povrede osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja, na jasan i jednostavan način, obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka. Obavijest o povredi sadržavat će minimalno:

 • ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija
 • opis vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka
 • opis mjere koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica

Zahtjev u svrhu ostvarivanja prava

Na zahtjev ispitanika voditelj obrade pružit će sve informacije vezane uz gore navedena prava ispitanika na zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili složenosti istih, voditelj obrade može produljiti rok za odgovor na zahtjev ispitanika za dodatna dva mjeseca, o čemu će voditelj odmah izvijestiti ispitanika uz navođenje razloga za odgodu.

U slučaju nepostupanja po zahtjevu ispitanika voditelj obrade će bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestiti ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). U svrhu odgovora na zahtjev ispitanika, voditelj obrade ovlašten je od ispitanika tražiti dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta ispitanika.

Prigovor u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka možete uputiti voditelju obrade na adresu Zelinska 3, Zagreb ili broj 072 37 5010, odnosno Službeniku za zaštitu osobnih podataka na mail osobni.podaci@ersteleasing.hr.

Pravo na prigovor na temelju čl. 21. GDPR-a

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i prigovor na izradu profila vezanu uz izravan marketing kao i na sam izravan marketing.

Preduvjet za to je da postoji temelj za prigovor koji proizlazi iz posebne osobne situacije. Ako ispitanik uloži prigovor, voditelj obrade ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika, osim ako ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer nadilaze interese ispitanika, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva.

Prigovor se može uložiti bez ikakvih obveza udovoljavanja određenom obliku te se, ako je to moguće, treba slati na kontakt podatke navedene u prethodnom članku.

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o

25. svibnja 2018.