Informacije o obradi osobnih podataka

Korisnicima usluga Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o (dalje u tekstu: “Ispitanici”) u nastavku se izlažu i objašnjavaju prava vezana uz zaštitu njihovih osobnih podataka koje, kao voditelj obrade, obrađuje Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. (dalje u tekstu: “Erste Leasing”) u svrhu pružanja registriranih usluga kao i obavljanja drugih poslova u okviru svoje djelatnosti. Podaci o Erste Leasingu kao voditelju obrade osobnih podataka i podaci o Službeniku za zaštitu osobnih podataka nalaze se u službenim prostorijama Erste Leasinga u sjedištu i poslovnicama te na web stranici: www.ersteleasing.hr.

Uvod

U područje zaštite osobnih podataka Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, engl. GDPR; dalje u tekstu: „Uredba“) uvodi više standarde. Erste Leasing prikuplja osobne podatke radi ispunjenja ugovorne obveze, odnosno pružanja registriranih usluga Ispitaniku. Ukoliko Ispitanik ne dostavi tražene, potpune i ispravne osobne podatke, Erste Leasing ne može ispuniti svoju ugovornu obvezu. Ispitanik je fizička osoba čije osobne podatke Erste Leasing obrađuje temeljem jedne od pravnih osnova za obradu osobnih podataka. Ispitanik može biti osoba koja je zatražila uslugu Erste Leasinga; osoba s kojom je sklopljen ugovor o pružanju usluge, zakonski zastupnik, skrbnik, opunomoćenik, jamac ili stvarni vlasnik primatelja leasinga, kao i svaka druga osoba koja je dala svoju suglasnost u vidu privole na obradu podataka ili koja je povezana s poslovnim subjektom čiji su podaci predmet obrade. Prilikom obrade osobnih podataka Erste Leasing se vodi načelima iz Uredbe, a osobito načelima: zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade, smanjenja količine podataka, ograničenja svrhe obrade i ograničenja pohrane osobnih podataka, točnosti, cjelovitosti i povjerljivosti te pouzdanosti. Erste Leasing provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti obrade podataka.

Pravne osnove obrade

Obrada osobnih podataka obuhvaća radnje poput prikupljanja, bilježenja, strukturiranja, pohrane, izmjene, obavljanja uvida, uporabe, prenošenja ili uništavanja osobnih podataka. Erste Leasing prikuplja, obrađuje, analizira i koristi osobne podatke radi provedbe mjera i aktivnosti unutar okvira predugovornih i ugovornih odnosa. Erste Leasing vrši obradu osobnih podataka na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova:

Ispunjavanje ugovornih obveza

Obrada se vrši u svrhu identifikacije parametara usluge, analize tražitelja usluge te aktivnosti vezanih uz sklapanje i provođenje Ugovora o financijskom i operativnom leasingu, konačnog obračuna ugovora i sl. aktivnosti vezane uz leasing financiranja. Obrada se također vrši kako bi se ispunile obveze iz ugovora o poslovnoj suradnji i ostalih ugovornih odnosa.

Poštivanje pravnih obveza Erste Leasinga

Obrada se temelji na Zakonima i aktima koji reguliraju poslovanje Erste Leasinga, kao što su Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o leasingu, Zakon o potrošačkom kreditiranju i dr.; ali i na primjenjivim propisima o nadzoru i ostalim zahtjevima koje postavljaju tijela vlasti. Obrada se obavlja u svrhu ispunjenja obveze procjene rizičnosti klijenta i transakcije (što uključuje izradu profila) kao i izvještavanje o upravljanju rizikom na razini Erste Grupe, izvještavanje nadzornih tijela (HANFA; Ministarstvo financija, AZOP i dr.), zaštite potraživanja i upravljanje naplatom potraživanja Erste Leasinga te radi sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara na razini Erste Grupe i sl. Ove obrade uključuju i prikupljanje preslika osobnih iskaznica, a u skladu sa Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kao i obradu podataka koji su navedeni na istoj.

Postupanje na temelju privola Ispitanika

Obrade osobnih podataka vrše se za određene posebne svrhe na dobrovoljnoj osnovi (postoji mogućnost prestanka konkretnih obrada ukoliko Ispitanik povuče privolu za obradu podataka) kao npr. kreiranja i dostavljanja ponuda o proizvodima i uslugama te pogodnostima Erste Leasinga, Erste Grupe i poslovnih partnera te izrade individualiziranih ponuda. Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu na temelju koje se obrađuju njegovi osobni podaci. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je ona povučena.

Ostvarivanje legitimnog interesa Erste Leasinga ili treće strane

što uključuje:

 • ispitivanja i optimizacije procesa radi analize potreba; daljnji razvoj usluga i proizvoda, ali i postojećih sustava i procesa; statističkih procjena ili analiza tržišta; raznih vrednovanja
 • pribavljanje i pohrana objekata leasinga
 • obogaćivanje podataka Erste Leasinga, npr. korištenjem ili ispitivanjem javno dostupnih podataka i podataka iz javnih registara
 • internih i vanjskih istraga, pregleda sigurnosti (video nadzor zbog zaštite klijenata i radi osiguranja dokaza u slučaju počinjenja kaznenih djela te radi njihovog sprječavanja) i dr.

Erste Leasing i Erste Grupa imaju obvezujuća korporativna pravila i politike zaštite osobnih podataka bazirane na pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka, kojih se Erste Leasing i članice Grupe pridržavaju za prijenose osobnih podataka kako Erste Leasingu tako i drugim članicama Erste Grupe u jednoj ili više zemalja u kojima posluju.

Osobni podaci

Ispitanicima se skreće pozornost na činjenicu kako osobni podaci koje obrađuje Erste Leasing čine podatke koji su istome neophodni kako bi ispunio obveze prema Ispitanicima, prema tijelima javne vlasti i prema imateljima udjela Erste Leasinga. Osobni podaci su podaci koji se odnose na Ispitanika u slučajevima kada se na temelju tih podataka identificira ili se može identificirati Ispitanik.

Osobni podaci koji se prikupljaju i kreiraju tijekom poslovnog odnosa s Erste Leasingom grupirani su u cjeline kao:

 • osnovni podaci ispitanika kao što su ime i prezime fizičke osobe; ime i prezime nositelja samostalne djelatnosti /obrt, OPG, samostalna djelatnost/; adresa sjedišta, adresa prebivališta, datum, mjesto i država rođenja fizičke osobe; spol, datum osnutka djelatnosti, podatak o OIB broju, matični broj djelatnosti /obrt, OPG, samostalna djelatnost/; državljanstvo, naziv i broj identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica) te podaci sadržani na istoj, podaci o stvarnom vlasniku
 • podaci potrebni za analizu subjekta u financiranju radi upravljanja kreditnim rizicima od strane Erste Leasinga kao što su podaci o poslodavcu fizičke osobe, podaci o plaći i ostalim primanjima te imovinskom stanju fizičkih osoba, uzdržavanim osobama, podaci o kreditnim zaduženjima, ostalim obvezama, podaci o stručnoj spremi, zvanju, zanimanju, stažu, obustavama na plaći i drugi srodni podaci; podaci o poslovnoj banci i IBAN računa. U slučaju da je ispitanik djelatnost, financijski podaci, podaci o solventnosti i bonitetu, podaci o duljini poslovanja, broju zaposlenih osoba, podaci o transakcijskom računu i drugi srodni podaci
 • podaci iz kreditnih registara (npr. HROK): Podaci o kreditnih zaduženjima i urednosti u otplati pribavljeni iz kreditnih registara
 • podaci o poslovnom odnosu Ispitanika s Erste Leasingom i Erste Grupom: kao što su podaci o broju ugovora i/ili partija i stanju obveza kod Erste Leasinga i/ili Erste Grupe, podaci o otplati, urednosti, intervencijama u naplati, kao i drugi srodni podaci koji se kreiraju tijekom ugovornog odnosa; ova grupa podataka uključuje i podatke o traženom modelu financiranja: kao što su definicija objekta leasinga, vrijednosti, stanje, traženi model financiranja, podaci s ponude dobavljača; podaci definirani službenim dokumentima propisanim zakonskim osnovama (kao što su prometna dozvola, vlasnički list i dr. srodni dokumenti) i drugi srodni podaci
 • kontakt podaci: kao što su adresa za primitak pošte, kontakt telefon i mobitel, e-mail adresa, podaci o kontakt osobi kod pravne osobe ili djelatnosti te drugi srodni podaci
 • podaci punomoćnika, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih osoba: Erste Leasing je obvezan prikupiti i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave i podatke koje je obvezan prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) za stvarnog vlasnika klijenta pravne osobe i osobe koja obavlja poslovnu djelatnost i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, identifikacijski broj, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja te podaci koji se odnose na porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske. Bez navedenih podataka Erste Leasing nije u mogućnosti realizirati poslovni odnos s punomoćnikom ili zakonskim zastupnikom odnosno poslovni odnos s pravnom osobom ili osobom koja obavlja poslovnu djelatnost.

Obvezni podaci su podaci navedeni pod rednim brojevima 1. i 6. iz razloga što su propisani pripadajućim Zakonskim aktima: Zakonom o sprječavanju pranja novaca i financiranja terorizma; Odlukom Hrvatske narodne banke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (u svrhu izvještavanja i/ili ustupanja podataka imateljima poslovnih udjela); Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Općim poreznim zakonom (u svrhu izdavanja računa te provođenja nadzora od strane porezne uprave); Zakonom o potrošačkom kreditiranju (u svrhu izvještavanja kreditnih posrednika); Zakonom o leasingu (u svrhu utvrđivanja postojanja prekršaja i prekršajne odgovornosti od strane nadležnih institucija; prijave podataka u ROL i dr. svrha); Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji.

Ostali podaci su poslovno uvjetovani (što uključuje i podatke iz točke 1.) i prikupljaju se kao nužni za sklapanje ugovora, a u svrhu nedvojbene identifikacije; upravljanja rizicima, sklapanja i realizacije ugovora o proizvodima/uslugama Erste Leasinga, obavještavanja o stanju obveza te o drugim okolnostima vezanim uz poslovni odnos s Erste Leasingom. Podaci iz točke 1. mogu se na dobrovoljnoj osnovi koristiti i za ustupanje na korištenje ovlaštenom društvu za brokerske usluge u osiguranju Erste Leasinga (u svrhu da se ponudi optimalno osigurateljno rješenje tijekom trajanja leasing ugovora temeljem ovjerenog obrasca Ovlaštenja). Podaci iz točke 1. prikupljaju se i kao poslovno uvjetovani radi obrade i ustupanja na korištenje ovlaštenom društvu za brokerske usluge u osiguranju Erste Leasinga u svrhu praćenja neosiguranih objekata leasinga; u svrhu naplate potraživanja ustupanjem na korištenje agencijama za naplatu potraživanja i/ili odvjetnicima i/ili Financijskoj agenciji i/ili javnim bilježnicima; u svrhu obračuna s dobavljačima i proizvođačima objekata leasinga; u svrhu ustupanja na korištenje trećim osobama koje su, u skladu s propisima, osnovane radi prikupljanja i pružanja podataka o bonitetu pravnih i fizičkih osoba, odnosno koje su osnovane radi ustrojavanja evidencije o urednosti izvršavanja obveza primatelja leasinga i jamca i dr. Podatke o poslovnom odnosu Ispitanika s Erste Grupom, Erste Leasing prima od Erste&Steiermärkische Bank d.d. a radi upravljanja rizicima unutar grupe kreditnih institucija, kako je to određeno Zakonom o kreditnim institucijama. Neovisno o kategorizaciji, svi navedeni podaci su potrebni jer bez ovih podataka Erste Leasing nije u mogućnosti realizirati poslovni odnos. Kontakt podaci služe kako bi Erste Leasing na najbrži i najjednostavniji način obavijestio Ispitanike o činjenicama i događajima značajnima za proizvod ili uslugu te dostavio informacije/isprave na zahtjev (npr. dostava računa, dostava opomena, obavijesti o isteku osiguranja i sl.)

Prikupljanje osobnih podataka/Prijenos trećim osobama

Osobni podaci zaprimaju se prilikom ugovaranja ili iskazivanja interesa za usluge ili proizvode, uključujući i podatke sadržane u obrascima i ugovorima, podatke koji su Erste Leasingu dostupni korištenjem bilo kojeg proizvoda ili usluge samog Erste Leasinga, podaci koji su dani Erste Leasingu u osobnoj, telefonskoj, poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije uključujući i sve okolnosti i činjenice koje su stavljene na raspolaganje Erste Leasingu te sve okolnosti i činjenice koje je Erste Leasing saznao na osnovi pružanja usluga i obavljanja posla s klijentom i/ili jamcem u financiranju odnosno poslovnim partnerom ili javno dostupnim izvorima. Osobni podaci mogu se prikupljati i iz javno dostupnih izvora kao i od poslovnih partnera koji se javljaju kao dobavljači objekata leasinga u financiranju, ali i drugih poslovnih subjekata (npr. članica Erste Grupe). U takvim slučajevima, Erste Leasing Ispitanicima čiji su osobni podaci prikupljeni, pruža iste informacije kao da su osobni podaci primljeni neposredno i to pri prvom slijedećem kontaktu, a najkasnije u roku od jednog mjeseca. Erste Leasing nije dužan postupiti u skladu s prethodno navedenim ako Ispitanik ima saznanja o ovim obradama ili već ima informaciju o tome ili bi pružanje takvih informacija bilo nemoguće ili bi predstavljalo nerazmjerne napore ili je dobivanje takvih informacija izrijekom propisano pravom EU ili pravom RH kojem podliježe Erste Leasing kao voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnijih interesa Ispitanika ili ako se osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koje uređuje pravo EU ili RH. Prikupljene podatke zaprimaju interne organizacijske jedinice unutar Erste Leasinga odnosno zaposlenici Erste Leasinga kao primatelji podataka, a kojima su takvi podaci potrebni kako bi izvršili ugovorne i zakonske obveze; postupali po privolama ili kojima su takvi podaci potrebni u okviru obrade i provedbe legitimnih interesa Erste Leasinga.

Osobni podaci se otkrivaju/prenose trećim subjektima:

 • U svrhe kada je Erste Leasing obvezan ili ima pravo na davanje informacija, ili kada je obvezan ili ima pravo na prosljeđivanje podataka (npr. u svrhu sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma; komunikacije s dobavljačima objekata leasinga i sl.), a kako bi ispunio pravne i ugovorne obveze ili kada je prosljeđivanje podataka u javnom interesu. Erste Leasing omogućit će tijelima javne vlasti pristup osobnim podacima Ispitanika u svrhu i obujmu potrebnom radi ispunjenja zakonom propisanih obveza prema tim tijelima (institucijama Ministarstvu financija - Poreznoj upravi, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Državnom inspektoratu, Uredu za sprječavanje pranja novca, pravosudnim tijelima i dr.). Napominjemo da ukoliko se zaključi ugovor temeljem uvjeta HBOR-a, HAMAG-BICRO-a te EIF-a, Erste Leasing je obvezan proslijediti podatke tim institucijama. Osobne podatke Erste Leasing dostavlja drugim članicama Erste Grupe u zemlji i inozemstvu (u dijelu u kojem je razmjena oslobođena čuvanja povjerljivih podataka), a radi stvaranja zajedničke baze klijenata Erste Grupe, kako bi se ostvario zajednički interes Erste Leasinga ili određena suradnja; npr. sprječavanje, istraživanje i otkrivanje prijevara. Ujedno, dostavlja ih nadređenoj kreditnoj instituciji Erste Banci u svrhe upravljanja rizicima na razini grupe poduzetnika (u svrhu praćenja, utvrđivanja i identificiranja poslovnih rizika na razini Grupe, procjene rizičnosti, kreditne sposobnosti i kontrole izloženosti). Države u koje se prenose osobni podaci su zemlje EU, zemlje za koje se odlukom Europske komisije može utvrditi da osigurava primjerenu razinu zaštite („odluka o primjerenosti”) odnosno da prijenos osobni podataka podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama kako to propisuje odredba članka 47. Uredbe, uz moguće odstupanje kada se kao dobavljač u poslovima leasinga pojavi subjekt iz države koja nije članica EU, a Erste Leasing jamči kako je opseg podataka koji se prenosi ograničen na nužne podatke potrebne za izvršenje zakonskih i ugovornih obveza.
 • U onoj mjeri u kojoj vanjski pružatelji usluga koje je voditelj obrade angažirao obrađuju podatke kao nositelj izdvojenog procesa (npr. arhiviranje, uništavanje podataka, poštanska otprema, marketing, istraživanje, upravljanje web stranicom, usluge revizije, brokerske usluge u poslovima vezanim uz osiguranje (ugovaranje polica osiguranja, kontrola polica osiguranja, postupanje po štetnim događajima i ostali srodni poslovi));
 • Kao rezultat legitimnih interesa ili onih treće strane;
 • Ako je dobivena privola za prosljeđivanje podataka trećim stranama.

Svi primatelji podataka moraju postupati s primljenim podacima u skladu sa primjenjivim zakonskim obvezama u vezi sa zaštitom osobnih podataka; čuvati povjerljivost podataka koji su u skladu sa Zakonom o leasingu povjerljivi podaci, te ne smiju podatke priopćiti trećim osobama, iskoristiti protiv interesa Ispitanika Erste Leasinga ili omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Informacije o određenim kategorijama primatelja osobnih podataka, ako nisu navedene u članku prije, bit će pružene prilikom ugovaranja usluge ili naknadno, a u skladu s člankom 14. Uredbe.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka

Obrade posebnih kategorija osobnih podataka otkrivanja rasnog ili etničkog podrijetla, političkih mišljenja, vjerskih ili filozofskih uvjerenja, članstva u sindikatu, genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podataka o zdravlju ili podataka koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe u slučajevima u kojima takve obrade proizvode pravne učinke koji se odnose na Ispitanika ili na sličan način značajno utječu na Ispitanika te u slučajevima u kojima se izrada profila temelji na posebnim kategorijama podataka, provoditi će se uz obvezu Erste Leasinga pružiti smislene informacije o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za Ispitanika.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka u svakom će se slučaju vršiti u skladu s odredbom članka 9. Uredbe u strogo propisanim slučajevima kako je to normirano i opisano u navedenoj odredbi.

Pružatelji usluga

Erste Leasing se u poslovanju koristi uslugama izvršitelja obrade. Erste Leasing jamči kako se koristi onim izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da su obrade koje su definirane u skladu sa zahtjevima Erste Leasinga i da se njima osigurava zaštita prava Ispitanika. Erste Leasing vodi računa da su pružatelji usluga unutar područja EU ili da je riječ o područjima koja su obuhvaćena odlukom o primjerenosti Europske komisije, odnosno da prijenos osobni podataka podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama kako to propisuje odredba članka 47. Uredbe, čime je osigurana najviša razina zaštite osobnih podataka klijenata. Obradu podataka koju provode izvršitelji obrade uređuje se ugovorom.

Izvršitelji obrade su subjekti koji na zahtjev i prema uputi Erste Leasinga postupaju s osobnim podacima i:

 • koji osiguravaju stabilnost računalnih sustava za automatsku obradu podataka, internetsku sigurnost i generalno stabilnost informatičke infrastrukture (društva za IT sigurnost, održavanje aplikacija)
 • koji osiguravaju neovisnu procjenu vrijednosti objekata leasinga te po potrebi pohranu i deponiranje istih (društva za procjenu vrijednosti i deponiranje objekata leasinga)
 • koji osiguravaju upravljanje osiguranjem portfelja i poslovima osiguranja (ovlašteni broker za osiguranje)
 • koji osiguravaju usluge ispisivanja dokumentacije (društva za ispise); poštansku otpremu (poštanska služba) i usluge arhiviranja dokumentacije (društva za arhiviranje)
 • koji osiguravaju usluge marketinga i upravljanje kvalitetom usluge (društva za marketinške usluge)
 • koji osiguravaju usluge naplate potraživanja (društva za prisilnu naplatu potraživanja)
 • eventualno drugi izvršitelji obrada s kojima se ugovori poslovna suradnja

Pohrana podataka

Erste Leasing obrađuje i pohranjuje podatke za vrijeme trajanja poslovnog odnosa što uključuje razdoblje prije i po zaključenju ugovornog odnosa. Osobni podaci se pohranjuju/mijenjaju/brišu i dr. u centralnoj elektroničkoj bazi podataka kao i popratnim programskim sustavima koje Erste Leasing koristi za poslovanje. Svaki zahvat na osobnim podacima u centralnoj bazi rezultira odgovarajućom promjenom u ostalim programskim sustavima, na taj način osigurava se usklađenost podataka u više sustava. Isprave i dokumentacija u materijalnom obliku pohranjuju se u odgovarajuću arhivu uz istovremenu pohranu u digitalnom obliku u sustavu za pohranu i pretragu dokumentacije, ukoliko je isto potrebo. Osobne podatke Erste Leasing čuva koliko to zahtijeva svrha u koju su podaci prikupljeni. Drugim riječima, čuva ih radi realizacije prava i obveza koje proizlaze iz pojedinog poslovnog odnosa ili propisa koji regulira taj poslovni odnos. Primjerice, ako nema nepodmirenih dugovanja, podaci se, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, čuvaju 10 godina od prestanka poslovnog odnosa odnosno, prema Zakonu o računovodstvu, 11 godina od isteka poslovne godine na koju se podaci odnose. Isto nije primjenjivo ukoliko je ugovorni odnos s klijentom predmet sudskog postupka u kojem slučaju rok za čuvanje počinje teći od završetka poslovne godine u kojoj je sudski postupak završen. Ukoliko zahtjev za odobrenjem leasinga bude odbijen i ne dođe do realizacije ugovora o leasingu, odnosno ako bilo koji poslovni odnos s Erste Leasingom ne bude realiziran, Erste Leasing će zaprimljene podatke izbrisati u razumom vremenskom roku (najviše do 12 mjeseci) ili bez odgode na zahtjev Ispitanika (ovo se ne odnosi na Ispitanike koji su primatelji leasinga po ranije zaključenim ugovorima, a istek roka za potrebe čuvanja dokumentacije još nije istekao). Erste Leasing sve podatke koje je dužan čuvati u zakonom predviđenim rokovima, ustupa na obradu društvima specijaliziranima za čuvanje i arhiviranje dokumentacije. Po isteku predviđenih rokova, podaci u programskim sustavima se anonimiziraju (obrada kojom se onemogućuje daljnja identifikacija odnosno povezivanje podataka sa identitetom konkretnog klijenta) dok se dokumentacija u fizičkom obliku izuzima iz arhive i uništava (ili ukoliko je potrebno, vraća natrag klijentu).

Automatizirano donošenje odluka/profiliranje

Erste Leasing ne koristi postupak isključivo automatiziranog donošenja odluka koji bi proizveo pravne učinke s negativnim posljedicama za klijente prema članku 22. Uredbe već je u svim dolje navedenim postupcima prilikom obrade podataka i donošenja konačne odluke involvirana najmanje jedna stručna fizička osoba koja aktivno sudjeluje u cjelokupnom procesu obrade i donošenja odluke. U određenim uvjetima djelomično se obrađuju podaci s ciljem izrade profila koristeći alate procjene – takvi se postupci koriste radi procjene solventnosti i kreditne sposobnosti, za suzbijanje pranja novca, praćenja ranih znakova upozorenja kod klijenata s kašnjenjima u podmirenju obveza te izradu prilagođenih ponuda leasinga klijentima. Moguće je korištenje „bodovnih vrijednosti“ kako bi se procijenila kreditna sposobnost. Kreditna sposobnost (ocjena) određuje se uporabom statističkih modela na temelju dostupnih podataka, između ostalog podataka prikupljenih od klijenta, podataka o prethodnom poslovnom odnosu te urednosti u podmirivanju obveza. Kreditna sposobnost služi za procjenu kreditnog rizika kojem Erste Leasing može biti izložen i kreditne sposobnosti klijenta. Odluka o odobrenju financiranja, iznosu i uvjetima financiranja ovisi o kreditnoj ocjeni. U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Erste Leasing je obvezan izraditi analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma te u skladu s tom analizom provoditi mjere dubinske analize stranke prilikom uspostave poslovnog odnosa i provođenja povremene transakcije. Znakovi ranog upozorenja ukazuju na negativno kretanje pripadajućeg portfelja klijenta a kako bi se na proaktivan način i pravovremeno pristupilo smanjenju rizika. Praćenje ranih znakova upozorenja obuhvaća poboljšanja ključnih parametara kreditnog rizika, koji su vezani uz vjerojatnost nepodmirenja obveza, ukupne izloženosti i gubitka u slučaju nemogućnosti podmirenja obveza. Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, odnosno ima pravo protiviti se odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

Prava ispitanika

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo dobiti od Erste Leasinga potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, Ispitanik ima pravo pristupa tim osobnim podacima, kao i informacijama o svojim pravima.

Pravo na ispravak i brisanje

Ispitanik ima pravo od Erste Leasing tražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka. Osobni podaci Ispitanika biti će zadržani u sustavu Erste Leasinga u vremenu u kojem je to potrebno radi obavljanja registrirane djelatnosti Erste Leasinga kao voditelja obrade. Ispitanik ima pravo ishoditi od Erste Leasinga brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Erste Leasing izbrisat će osobne podatke Ispitanika bez nepotrebnog odgađanja ukoliko:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • Ispitanik povuče privolu za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • Ispitanik uloži prigovor na obradu
 • su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • je to potrebno radi postupanja u skladu sa zakonskim propisima Europske Unije ili države članice

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od Erste Leasinga ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Erste Leasingu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • obrada je nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
 • Erste Leasing više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Erste Leasinga razloge Ispitanika

Pravo na prijenos

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Erste Leasingu kao voditelju obrade te ima pravo neometano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka između voditelja obrade ukoliko je to tehnički izvedivo. U oba slučaja, Erste Leasing ne odgovara za obrade osobnih podataka koje će provoditi klijent ili drugi voditelj obrade.

Obavještavanje u slučaju povrede osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Erste Leasing će bez nepotrebnog odgađanja, na jasan i jednostavan način, obavijestiti Ispitanika o povredi osobnih podataka. Obavijest o povredi sadržavat će minimalno:

 • ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija
 • opis vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka
 • opis mjere koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica

Zahtjev u svrhu ostvarivanja prava

Na zahtjev Ispitanika Erste Leasing pružiti će sve informacije vezane uz gore navedena prava Ispitanika na zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili složenosti istih, Erste Leasing može produljiti rok za odgovor na zahtjev Ispitanika za dodatna dva mjeseca, o čemu će odmah izvijestiti Ispitanika uz navođenje razloga za odgodu. U slučaju ne postupanja po zahtjevu Ispitanika, Erste Leasing će bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestiti Ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). U svrhu odgovora na zahtjev Ispitanika, Erste Leasing ovlašten je od ispitanika tražiti dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta Ispitanika. Radi ostvarivanja svojih prava kao i sa pitanjima i zahtjevima vezanim uz zaštitu svojih osobnih podataka u obradi, Ispitanici se mogu obratiti nadležnom Službeniku za zaštitu osobnih podataka na tel 072 376972, e-mail osobni.podaci@ersteleasing.hr, ili poštom na poštansku adresu 10000 Zagreb, Zelinska 3.

Pravo na prigovor na temelju čl. 21. GDPR-a

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i prigovor na izradu profila vezanu uz izravan marketing kao i na sam izravan marketing. Preduvjet za to je da postoji temelj za prigovor koji proizlazi iz posebne osobne situacije. Ako Ispitanik uloži prigovor, Erste Leasing ne smije više obrađivati osobne podatke Ispitanika, osim ako ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer nadilaze interese ispitanika, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva. Prigovor se može uložiti u pisanom obliku te se, ako je to moguće, treba slati na kontakt podatke navedene u prethodnom članku.

Erste Leasing preporuča da se uvijek prvo pritužba dostavi samom Erste Leasingu ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka i to kada god je moguće na ranije navedenu adresu ili izravno na navedeni e-mail službenika za zaštitu podataka.

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o

31. listopada 2019.