Informacije o obradi osobnih podataka

Korisnicima usluga Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o (dalje u tekstu: Ispitanici) u nastavku se izlažu i objašnjavaju prava vezana uz zaštitu njihovih osobnih podataka koje, kao voditelj obrade, obrađuje Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. (dalje u tekstu: Erste Leasing) u svrhu pružanja registriranih usluga, kao i obavljanja drugih poslova u okviru svoje djelatnosti. Podaci o Erste Leasingu kao voditelju obrade osobnih podataka i podaci o Službeniku za zaštitu osobnih podataka nalaze se u službenim prostorijama Erste Leasinga u sjedištu društva i u poslovnicama te na internetskoj stranici www.ersteleasing.hr.

Uvod

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, engl. GDPR; dalje u tekstu: Uredba) uvodi u područje zaštite osobnih podataka više standarde. Erste Leasing prikuplja osobne podatke radi ispunjenja ugovorne obveze, odnosno pružanja registriranih usluga Ispitaniku. Ako Ispitanik ne dostavi tražene, potpune i ispravne osobne podatke, Erste Leasing ne može ispuniti svoju ugovornu obvezu. Ispitanik je fizička osoba čije osobne podatke Erste Leasing obrađuje na temelju jedne od pravnih osnova za obradu osobnih podataka. Ispitanik može biti osoba koja je zatražila proizvod ili uslugu Erste Leasinga; osoba s kojom je sklopljen ugovor o pružanju usluge, zakonski zastupnik, skrbnik, opunomoćenik, jamac ili stvarni vlasnik poslovnog subjekta, dobavljač objekta leasinga, zakupnik i/ili pod zakupnik imovine Erste Leasinga, podnositelj ponuda za kupnju i/ili kupac imovine Erste Leasinga odnosno davatelj dodatnog jamstva, kao i svaka druga osoba koja je dala svoju suglasnost u vidu privole na obradu podataka ili koja je povezana s poslovnim subjektom čiji su podaci predmet obrade. Prilikom obrade osobnih podataka Erste Leasing se vodi načelima iz Uredbe, a osobito načelima zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade, smanjenja količine podataka, ograničenja svrhe obrade i ograničenja pohrane osobnih podataka, točnosti, cjelovitosti, povjerljivosti i pouzdanosti. Erste Leasing provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti obrade podataka.

Pravne osnove obrade

Obrada osobnih podataka obuhvaća radnje poput prikupljanja, bilježenja, strukturiranja, pohrane, izmjene, obavljanja uvida, uporabe, prenošenja ili uništavanja osobnih podataka. Erste Leasing prikuplja, obrađuje, analizira i koristi osobne podatke radi provedbe mjera i aktivnosti unutar okvira predugovornih i ugovornih odnosa. Erste Leasing obrađuje osobne podatke na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova:

Ispunjavanje ugovornih obveza

Podaci se obrađuju u svrhu identifikacije parametara usluge, analize tražitelja usluge te aktivnosti vezanih uz sklapanje i provođenje ugovora o financijskom i operativnom leasingu, popratnih usluga u leasing financiranju; prodaju objekata leasinga; financiranja uz uključene dodatne usluge ili uz dodatna jamstva, provođenje aktivnosti veaznih uz osiguranje objekta leasinga i postupanje po štetnim događajima, zaštite potraživanja i upravljanja naplatom potraživanja Erste Leasinga te provođenje obveza iz ugovora o poslovnoj suradnji kao i drugih aktivnosti temeljenih na istovjetnoj pravnoj osnovi obrade.

Poštivanje pravnih obveza Erste Leasinga

Obrada se temelji na zakonima i aktima koji reguliraju poslovanje Erste Leasinga, kao što su Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o leasingu, Zakon o potrošačkom kreditiranju, Zakon o osiguranju, Zakon o sigurnosti prometa, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu te drugim relevantnim zakonima, ali i na primjenjivim propisima o nadzoru i ostalim zahtjevima koje postavljaju tijela javne vlasti. Obrade se obavljaju u svrhu ispunjenja obveze procjene rizičnosti klijenta i transakcije (što uključuje izradu profila), izvještavanje nadzornih tijela (HANFA, Ministarstvo financija, AZOP i dr.), postupanja s instrumentima osiguranja kao i ispunjavanja obveza u skladu sa zakonskim okvirom koji regulira navedeno (primjerice, Zakonom o obveznim odnosima, Ovršnim zakonom i dr.) te ispunjavanja obveza u skladu s cjelokupnim zakonskim okvirom koji regulira poslovanje Erste Leasinga. Ove obrade uključuju i prikupljanje preslika identifikacijskih isprava (osobna iskaznica, putovnica) te podataka sadržanih na njima, a u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i obradu podataka koji su navedeni na tim ispravama.

Postupanje na temelju privola Ispitanika

Osobni se podaci obrađuju za određene posebne svrhe na dobrovoljnoj osnovi (postoji mogućnost prestanka konkretnih obrada ako Ispitanik povuče privolu za obradu podataka) kao što su kreiranje i dostavljanje ponuda o proizvodima i uslugama te pogodnostima Erste Leasinga, Erste Grupe1, ovlaštenog društva za brokerske usluge u osiguranju i poslovnih partnera2 te izrade individualiziranih ponuda kao i drugih aktivnosti koje se temelje na ovoj zakonskoj osnovi a s kojima će ispitanici biti pravodobno upoznati. Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu na temelju koje se obrađuju njegovi osobni podaci. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je ona povučena.

Ostvarivanje legitimnog interesa Erste Leasinga ili treće strane

Ova pravna osnova uključuje:

 • ispitivanja i optimizacije procesa radi analize potreba; daljnji razvoj usluga i proizvoda, ali i postojećih sustava i procesa; statističkih procjena ili analiza tržišta te razna vrednovanja;
 • pribavljanje i pohranu objekata leasinga;
 • obogaćivanje podataka Erste Leasinga, primjerice korištenjem ili ispitivanjem javno dostupnih podataka i podataka iz javnih registara;
 • interne i vanjske istrage, preglede sigurnosti (videonadzor zbog zaštite klijenata te radi osiguranja imovine i dokaza u slučaju počinjenja kaznenih djela te radi njihovog sprječavanja);
 • upravljanje kreditnim, operativnim, reputacijskim i drugim rizicima Erste Leasinga i na razini članica međunarodne Erste Grupe3 (u onom dijelu u kojem nije riječ o zakonskoj obvezi), a što uključuje i dostavu podataka i izvještaja na razini članica međunarodne Erste Grupe za potrebe analize ostvarenja, planiranja i praćenja realizacije poslovanja;
 • dostavljanje podataka članicama međunarodne Erste Grupe radi stvaranja i administriranja zajedničke baze klijenata navedene Grupe, a za unutarnje administrativne potrebe;
 • sprječavanje, istraživanje i otkrivanje prijevara na razini Erste Leasinga i članica međunarodne Erste Grupe.

Erste Leasing i članice međunarodne Erste Grupe imaju obvezujuća korporativna pravila i politike zaštite osobnih podataka bazirane na pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka, kojih se Erste Leasing i članice međunarodne Erste Grupe pridržavaju za prijenose osobnih podataka i Erste Leasingu i drugim članicama Erste Grupe u jednoj ili više zemalja u kojima posluju.

1 Informacija o članicama Erste grupe u Republici Hrvatskoj dostupna je na upit Erste Leasingu ili na internetskoj stranici https://www.ersteleasing.hr/hr/onama/grupacija. Članice Erste grupe u Republici Hrvatskoj su:

 • Erste&Steiermärkische Bank d.d.,
 • Erste Card Club d.o.o.,
 • Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima,
 • Erste društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
 • Erste nekretnine d.o.o. i
 • Erste Leasing.

2 Informacija o poslovnim partnerima Erste Leasinga dostupna je na upit Erste Leasingu, a podatke je moguće razmjenjivati s poslovnim partnerima vezanima za realizaciju financiranja objekata leasinga, a koji se odnose na pojedinačnog Ispitanika.

3 Informacija o članicama međunarodne Erste Grupe dostupna je na upit Erste Leasingu, a razmjena podataka ponajprije se obavlja prema imateljima poslovnog udjela voditelja obrade: Erste&Steiermärkische Bank d.d i Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (Austrija) te matičnom društvu međunarodne Grupe, Erste Group Bank AG (Austrija).

 

Osobni podaci

Ispitanicima se skreće pozornost na činjenicu da osobni podaci, koje obrađuje Erste Leasing, čine podatke koji su Erste Leasingu neophodni da bi ispunio obveze prema Ispitanicima, prema tijelima javne vlasti i prema imateljima udjela u Erste Leasingu. Osobni podaci su podaci koji se odnose na Ispitanika u slučajevima kad se na temelju tih podataka identificira ili se može identificirati Ispitanik.

Osobni podaci koji se prikupljaju i kreiraju tijekom poslovnog odnosa s Erste Leasingom grupirani su u sljedeće cjeline:

 1. osnovni podaci Ispitanika kao što su ime i prezime fizičke osobe; ime i prezime nositelja samostalne djelatnosti (obrta, OPG-a, samostalne djelatnosti); adresa sjedišta, adresa prebivališta, datum, mjesto i država rođenja fizičke osobe, spol; datum osnutka djelatnosti, podatak o OIB-u, matični broj djelatnosti (obrta, OPG-a, samostalne djelatnosti); državljanstvo, naziv i broj identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica) te podaci sadržani na tim ispravama;
 2. podaci o poslovnoj aktivnosti Ispitanika kao što su podaci o poslodavcu fizičke osobe, podaci o plaći i ostalim primanjima te imovinskom stanju fizičkih osoba (uz dostavu relevantne dokumentacije), uzdržavanim osobama, podaci o kreditnim zaduženjima, ostalim obvezama, podaci o stručnoj spremi, zvanju, zanimanju, stažu, obustavama na plaći i drugi srodni podaci. U slučaju da je Ispitanik djelatnost potrebni su financijski podaci, podaci o solventnosti i bonitetu, podaci o duljini poslovanja, broju zaposlenih osoba i drugi srodni podaci. Također, prikupljaju se podaci s ponude dobavljača, podaci definirani službenim dokumentima propisanim zakonskim osnovama (kao što su prometna dozvola, vlasnički list i sl.) te ostali srodni podaci;
 3. podaci o poslovnom odnosu Ispitanika s Erste Leasingom i Erste grupom: kao što su podaci o broju ugovora i/ili partija i stanju obveza kod Erste Leasinga i/ili Erste grupe, podaci o otplati, urednosti, intervencijama u naplati, kao i drugi srodni podaci koji se kreiraju tijekom ugovornog odnosa; ova grupa podataka uključuje i podatke o modelima financiranja, kao što su definicija objekta leasinga- i/ili predmeta ugovora, vrijednosti, stanja, traženog modela financiranja financiranja i drugi srodni podaci;
 4. kontakt podaci kao što su adresa za primitak pošte, kontakt telefonski i broj mobitela, e-mail adresa, podaci o kontakt osobi kod pravne osobe ili djelatnosti te drugi srodni podaci;
 5. podaci punomoćnika, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih osoba. Erste Leasing je obvezan prikupiti i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave i podatke koje je obvezan prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) za stvarnog vlasnika klijenta pravne osobe i osobe koja obavlja poslovnu djelatnost i to ime i prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, identifikacijski broj, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja te podatke koji se odnose na porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske. Bez navedenih podataka Erste Leasing ne može realizirati poslovni odnos s punomoćnikom ili zakonskim zastupnikom, odnosno poslovni odnos s pravnom osobom ili osobom koja obavlja poslovnu djelatnost.

Navedeni podaci nužni su kako bi Erste Leasing kao voditelj obrade podataka mogao poštivati svoje pravne obveze koje stoje u vezi ili proizlaze iz pripadajućih zakonskih akata, kao na primjer, ali ne isključivo ograničeno na Zakon o sprječavanju pranja novaca i financiranja terorizma, obradama radi sprečavanja prijevarnih radnji, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Opći porezni zakon (u svrhu izdavanja računa te provođenja nadzora koji obavlja porezna uprava), Zakon o potrošačkom kreditiranju (u svrhu izvještavanja kreditnih posrednika), Zakon o leasingu (u svrhu utvrđivanja postojanja prekršaja i prekršajne odgovornosti koje provode nadležne institucije, prijave podataka u Registar objekata leasinga, upravljanja rizicima i drugih svrha), zakonskim okvirom koji prati osiguranja objekata leasinga kao i zakonskim okvirom koji prati računovodstvene evidencije leasing poslovanja, u svrhu izvještavanja regulatornih tijela, ali i obrada radi poštivanja pravnih interesa Erste Leasinga kao voditelja obrade podataka.

Navedeni podaci nužni su Erste Leasingu kao voditelju obrade podataka u svrhu nedvojbene identifikacije ispitanika, sklapanja i realizacije ugovora o proizvodima/uslugama Erste Leasinga, vođenja računovodstvenih evidencija vezanih uz aktivni tijek usluge, odnosno ugovora o leasingu, obavještavanja o stanju obveza te o drugim okolnostima vezanim uz poslovni odnos Ispitanika s Erste Leasingom.

Podaci se prikupljaju i kao poslovno uvjetovani radi obrade i ustupanja na korištenje ovlaštenom društvu za brokerske usluge u osiguranju Erste Leasinga u svrhu praćenja neosiguranih objekata leasinga, u svrhu naplate potraživanja ustupanjem na korištenje agencijama za naplatu potraživanja i/ili odvjetnicima i/ili Financijskoj agenciji i/ili javnim bilježnicima, u svrhu obračuna s dobavljačima i proizvođačima objekata leasinga, u svrhu ugovaranja financiranja, praćenja realizacije te izvještavanja davatelja jamstvenih programa (kao što su HBOR, HAMAG-BICRO, EIF INNOVFIN, i dr.).

Podatke o poslovnom odnosu Ispitanika s međunarodnom Erste Grupom, Erste Leasing prima od Erste&Steiermärkische Bank d.d. odnosno drugih članica međunarodne Erste Grupe, a radi upravljanja rizicima unutar grupe kreditnih institucija, kako je to određeno Zakonom o kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj, odnosno zakonskim okvirom koji regulira poslovanje inozemnog imatelja udjela u Erste Leasingu kao i matičnog društva međunarodne Erste Grupe.

Kontakt podaci služe da bi Erste Leasing na najbrži i najjednostavniji način obavijestio Ispitanike o činjenicama i događajima značajnima za proizvod ili uslugu te dostavio informacije/isprave na zahtjev (primjerice, dostava računa, dostava opomena, obavijesti o isteku osiguranja i sl.).

Podaci se prikupljaju i radi provođenja obrada podataka u svrhu postupanja po privolama ispitanika, ali i ostvarivanja legitimnih interesa Erste Leasinga kao voditelja obrade podataka ili trećih strana, a kako je ranije navedeno.

Neovisno o kategorizaciji, svi navedeni podaci su potrebni jer bez ovih podataka Erste Leasing nije u mogućnosti realizirati poslovni odnos, pružiti određenu uslugu ili ispuniti obveze iz redovnog poslovanja.

Prikupljanje osobnih podataka/Prijenos trećim osobama

Osobni podaci zaprimaju se prilikom ugovaranja ili iskazivanja interesa za usluge ili proizvode, uključujući i podatke sadržane u obrascima i ugovorima, podatke koji su Erste Leasingu dostupni korištenjem bilo kojeg proizvoda ili usluge samog Erste Leasinga, podaci koji su dani Erste Leasingu u osobnoj, telefonskoj, poštanskoj, elektroničkoj i drugoj vrsti komunikacije uključujući i sve okolnosti i činjenice koje su stavljene na raspolaganje Erste Leasingu te sve okolnosti i činjenice koje je Erste Leasing saznao na osnovi pružanja usluga i obavljanja posla s poslovnim partnerom, iz javno dostupnih izvora, od drugih poslovnih subjekata (npr. članica međunarodne Erste Grupe, dobavljača objekata leasinga, subjekta za posredovanje u poslovanju) odnosno od trećih osoba temeljem valjane pravne osnove. U takvim slučajevima, Erste Leasing Ispitanicima čiji su osobni podaci prikupljeni pruža iste informacije kao da su osobni podaci primljeni neposredno, i to pri prvom slijedećem kontaktu, a najkasnije u roku od jednog mjeseca. Erste Leasing nije dužan postupiti u skladu s prethodno navedenim ako Ispitanik ima saznanja o ovim obradama, ili već ima informaciju o tome, ili bi pružanje takvih informacija bilo nemoguće, ili bi predstavljalo nerazmjerne napore, ili je dobivanje takvih informacija izrijekom propisano pravom EU, ili pravom RH kojem podliježe Erste Leasing kao voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnijih interesa Ispitanika, ili ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koje uređuje pravo EU ili RH.

Prikupljene podatke zaprimaju organizacijske jedinice unutar Erste Leasinga, odnosno zaposlenici Erste Leasinga kao primatelji podataka, a kojima su takvi podaci potrebni kako bi izvršili ugovorne i zakonske obveze; postupali po privolama ili kojima su takvi podaci potrebni u okviru obrade i provedbe legitimnih interesa Erste Leasinga ili trećih strana.

Zajednički voditelj obrade

Erste Leasing, kao voditelj obrade, u postupku obrade osobnih podataka ispitanika može s jednim ili više drugih voditelja obrade zajednički odrediti svrhe i način obrade osobnih podataka ispitanika.

Erste Leasing s jedim ili više drugih voditelja obrade s kojima zajednički određuje svrhe i način obrade osobnih podataka ispitanika (u daljnjem tekstu „Drugi voditelj obrade“) ima sklopljen pisani obvezujući ugovorni odnos u kojem je na pisan i transparentan način ugovorena odgovornost, kako Erste Leasinga tako i Drugog voditelja obrade, za poštivanje obveza iz Uredbe. U pisanom ugovornom odnosu Erste Leasinga i Drugog voditelja obrade (u daljnjem tekstu „Ugovor“), Erste Leasing i Drugi voditelj obrade su osobitu pažnju posvetili na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija ispitaniku, a osobito na (1) pružanja informacija koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika i (2) informacija koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika. Ugovor odražava pojedinačne uloge i odnose Erste Leasinga i Drugog voditelj obrade kao zajedničkih voditelja obrade u odnosu na ispitanike. Uz navedeno, raspodjela odgovornosti u Ugovoru pokriva obveze Erste Leasinga i Drugog voditelj obrade u odnosu, ali ne ograničeno, na opća načela zaštite osobnih podataka, pravne osnove, sigurnosne mjere, obavijesti u slučaju povrede osobnih podataka, procjene učinka na zaštitu osobnih podatak, uporabu procesa, prijenos u treće zemlje i ugovore s ispitanicima i / ili nadzornim tijelima.

Erste Leasing ili Drugi voditelj obrade će, prije početka zajedničke obrade osobnih podataka ispitanika, zakonito, pošteno i transparentno obavijestiti ispitanika o postojanju Ugovora, o postojanju zajedničke obrade i o postojanju zajednički određene svrhe i načina obrade osobnih podataka ispitanika.

Bit Ugovora dostupna je ispitaniku. Ispitanik bit Ugovora može dobiti na temelju pisanog zahtjeva upućenog Erste Leasingu i / ili Drugom voditelju obrade. Erste Leasing i / ili Drugi voditelj obrade će ispitaniku bit Ugovora priopćiti pisanim putem u roku od najviše petnaest dana računajući od dana na kojem su primili pisani zahtjev ispitanika za dostavu biti Ugovora. Zahtjev ispitanika za dostavu biti Ugovora ne mora biti obrazložen.

Bez obzira na uvjete Ugovora, ispitanik može ostvarivati svoja prava iz Uredbe u vezi s Erste Leasingom i / ili Drugim voditeljem obrade, kao i protiv Erste Leasinga i / ili Drugog voditelja obrade.

Erste Leasing, nastavno na navedeno, može nastupati s drugim pravnim ili fizičkim osobama kao zajednički voditelj obrade u poslovima:

 • prikupljanja dokumentacije i usmjeravanja tražitelja leasing financiranja ili tražitelja neke od usluga ili proizvoda Erste Leasinga čime se omogućuje ispitanicima tražiteljima leasing financiranja ili neke od usluga ili proizvoda Erste Leasinga, jednostavniji pristup samom Erste Leasingu, smanjuje ovisne troškove dostave dokumentacije ili dolaska u prostorije Erste Leasinga odnosno osigurava smanjenje vremena obrade dostavljenog zahtjeva. Opseg podataka i dokumentacije koji se obrađuju definirani su dokumentom „Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva za odobrenje leasinga“
 • upućivanja ispitanika na ovlašteno društvo za brokerske usluge u osiguranju ako ispitanici nemaju vlastito osiguravateljno rješenje čime se ispitanicima olakšava pribavljanje ponuda za ugovaranje polica osiguranja i donošenje odluke o najpovoljnijoj odluci o odabiru. Opseg podataka i dokumentacije koji se obrađuju definirani su dokumentom „Ovlaštenje za brokerske poslove u osiguranju za objekte leasinga financirane od strane društva Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.“

Ako Erste Leasing i Drugi voditelj obrade odrede svrhe i načine obrade koji se razliku od naprijed navedenih, Erste Leasing i / ili Drugi voditelj obrade će o tome, prije početka zajedničke obrade osobnih podataka ispitanika, zakonito, pošteno i transparentno obavijestiti ispitanika o postojanju Ugovora, o postojanju zajedničke obrade i o postojanju zajednički određene svrhe i načina obrade osobnih podataka ispitanika koji se razlikuju od prethodno navedenih.

Ako druge prave i / ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu „Druge osobe“) s Erste Leasingom samo razmjenjuju iste osobne podatke ispitanika ili isti set osobnih podataka ispitanika, bez da su Druge osobe i Erste Leasing zajednički odredili svrhu i / ili način obrade osobnih podataka ispitanika, posrijedi je prijenos osobnih podataka ispitanika između Druge osobe i Erste Leasinga kao dva samostalna i jedna o dugom neovisna voditelja obrade osobnih podataka ispitanika. Ako je posrijedi naprijed navedeni slučaj, Erste Leasing ili Drugi voditelj obrade će, zakonito, pošteno, transparentno i unaprijed obavijestiti ispitanika o postojanju naprijed navedenog slučaja.

Ako Druge osobe i Erste Leasing samo koriste zajedničku bazu podataka ili zajedničku infrastrukturu, ali pri tome Druge osobe i Erste Leasinga samostalno i neovisno jedno o drugome određuju svoje svrhe obrade i svoje načine obrade, posrijedi nije zajednička obrada osobnih podataka ispitanika. Ako je posrijedi naprijed navedeni slučaj, Erste Leasing ili Drugi voditelj obrade će, zakonito, pošteno, transparentno i unaprijed obavijestiti ispitanika o postojanju naprijed navedenog slučaja.

Ako Druge osobe i Erste Leasing samo sukcesivno obrađuju iste osobne podatke u lancu operacija ili setu operacija, i ako Druge osobe i Erste Leasing imaju samostalne i jedno o drugome neovisne načine i svrhe obrade osobnih podataka ispitanika u lancu operacija ili setu operacija, posrijedi je postojanje sukcesivnih i jedni od drugih neovisnih voditelja obrade osobnih podataka ispitanika. Ako je posrijedi naprijed navedeni slučaj, Erste Leasing ili Drugi voditelj obrade će, zakonito, pošteno, transparentno i unaprijed obavijestiti ispitanika o postojanju naprijed navedenog slučaja.

Prijenos trećim osobama

Osobni podaci se otkrivaju/prenose trećim subjektima:

 • u svrhe kad je Erste Leasing obvezan ili ima pravo na davanje informacija ili kad je obvezan ili ima pravo na prosljeđivanje podataka (primjerice, u svrhu sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma, komunikacije s dobavljačima objekata leasinga i sl.). Erste Leasing omogućit će tijelima javne vlasti pristup osobnim podacima Ispitanika u svrhu i obujmu potrebnom radi ispunjenja zakonom propisanih obveza prema tim tijelima (institucijama Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Državnom inspektoratu, Uredu za sprječavanje pranja novca, pravosudnim tijelima i dr.). Napominjemo da je, ako se zaključi ugovor na temelju uvjeta HBOR-a, HAMAG-BICRO-a, EIF-a ili na temelju nekog drugog jamstvenog programa, Erste Leasing obvezan proslijediti podatke institucijama koje osiguravaju jamstvene programe. Osobne podatke Erste Leasing dostavlja drugim članicama Erste grupe u zemlji i inozemstvu (u dijelu u kojem je razmjena oslobođena čuvanja povjerljivih podataka), a radi stvaranja zajedničke baze klijenata Erste Grupe, kako bi se ostvario zajednički interes Erste Leasinga ili određena suradnja; npr. sprječavanje, istraživanje i otkrivanje prijevara. Ujedno, dostavlja ih nadređenim kreditnim institucijama Erste&Steiermärkische Bank d.d., Erste Group Bank AG te Steiermärkische Bank und Sparkassen AG u svrhe upravljanja rizicima na razini grupe poduzetnika (u svrhu praćenja, utvrđivanja i identificiranja poslovnih rizika na razini međunarodne Erste Grupe, procjene rizičnosti, kreditne sposobnosti i kontrole izloženosti);
 • u onoj mjeri u kojoj vanjski pružatelji usluga, koje je Erste Leasing kao voditelj obrade podataka angažirao, obrađuju podatke kao nositelj izdvojenog procesa (primjerice, arhiviranje, uništavanje podataka, poštanska otprema, marketing, istraživanje, upravljanje internetskom stranicom, usluge revizije, brokerske usluge u poslovima vezanim uz osiguranje (ugovaranje polica osiguranja, kontrola polica osiguranja, postupanje po štetnim događajima i ostali srodni poslovi);
 • kao rezultat legitimnih interesa ili onih treće strane, a kako je navedeno ranije;
 • ako je dobivena privola za prosljeđivanje podataka trećim stranama.

Svi primatelji podataka moraju postupati s primljenim podacima u skladu s primjenjivim zakonskim obvezama u vezi sa zaštitom osobnih podataka, čuvati povjerljivost podataka koji su u skladu sa Zakonom o leasingu definirani kao povjerljivi podaci te ne smiju podatke priopćiti trećim osobama, iskoristiti protiv interesa Ispitanika Erste Leasinga ili omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Države u koje se prenose osobni podaci su zemlje Europske unije, zemlje za koje se odlukom Europske komisije može utvrditi da osiguravaju primjerenu razinu zaštite (odluka o primjerenosti) ili treće zemlje kod kojih prijenos osobnih podataka podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama kako to propisuju odredbe članaka 44. do 49. Uredbe.

Erste Leasing jamči da je opseg podataka koji se prenosi ograničen na nužne podatke, potrebne za izvršenje pojedinih svrha obrade.

Informacije o određenim kategorijama primatelja osobnih podataka, ako nisu navedene u prethodnom članku, bit će pružene prilikom ugovaranja usluge ili naknadno, a u skladu s člankom 14. Uredbe.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka

Obrade posebnih kategorija osobnih podataka poput otkrivanja rasnog ili etničkog podrijetla, političkih mišljenja, vjerskih ili filozofskih uvjerenja, članstva u sindikatu, genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podataka o zdravlju ili podataka koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe u slučajevima u kojima takve obrade proizvode pravne učinke koji se odnose na Ispitanika ili na sličan način značajno utječu na Ispitanika te u slučajevima u kojima se izrada profila temelji na posebnim kategorijama podataka, provodit će se uz obvezu Erste Leasinga da pruži smislene informacije o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za Ispitanika.

Posebne kategorije osobnih podataka u svakom će se slučaju obrađivati u skladu s odredbom članka 9. Uredbe u strogo propisanim slučajevima, kako je to normirano i opisano u navedenoj odredbi.

Pružatelji usluga

Erste Leasing se u poslovanju koristi uslugama izvršitelja obrade podataka. Erste Leasing jamči da se koristi onim izvršiteljima obrade podataka koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da su obrade podataka koje su definirane u skladu sa zahtjevima Erste Leasinga i da se njima osigurava zaštita prava Ispitanika. Erste Leasing vodi računa da su pružatelji usluga unutar područja Europske unije ili da je riječ o područjima koja su obuhvaćena odlukom o primjerenosti Europske komisije, odnosno da prijenos osobnih podataka podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama kako to propisuje odredba članaka 44. do 49. Uredbe u slučaju prijenosa podataka pružateljima usluga koji se nalaze izvan područja Europske unije, odnosno izvan područja koja su obuhvaćena odlukom o primjerenosti Europske komisije, čime je osigurana najviša razina zaštite osobnih podataka klijenata. Obrade podataka koje provode izvršitelji obrada uređuje se ugovorom.

Izvršitelji obrade podataka su subjekti koji na zahtjev i prema uputi Erste Leasinga postupaju s osobnim podacima i:

 • koji osiguravaju stabilnost računalnih sustava za automatsku obradu podataka, internetsku sigurnost i generalno stabilnost informatičke infrastrukture (društva za IT sigurnost, održavanje aplikacija),
 • koji osiguravaju neovisnu procjenu vrijednosti objekata leasinga te po potrebi pohranu i deponiranje istih (društva za procjenu vrijednosti i deponiranje objekata leasinga),
 • koji osiguravaju upravljanje osiguranjem portfelja i poslovima osiguranja (ovlašteni broker za osiguranje),
 • koji osiguravaju usluge ispisivanja dokumentacije (društva za ispise), poštansku otpremu (poštanska služba) i usluge arhiviranja dokumentacije (društva za arhiviranje),
 • koji osiguravaju usluge marketinga i upravljanja kvalitetom usluge (društva za marketinške usluge),
 • koji osiguravaju usluge naplate potraživanja (društva za prisilnu naplatu potraživanja) te
 • eventualno drugi izvršitelji obrada s kojima se ugovori poslovna suradnja

Pohrana podataka

Erste Leasing obrađuje i pohranjuje podatke za vrijeme trajanja poslovnog odnosa, što uključuje razdoblje prije i po zaključenju ugovornog odnosa. Osobni podaci se pohranjuju/mijenjaju/brišu u središnjoj elektroničkoj bazi podataka te popratnim programskim sustavima koje Erste Leasing koristi za poslovanje. Svaki zahvat na osobnim podacima u središnjoj bazi rezultira odgovarajućom promjenom u ostalim programskim sustavima, na taj način osigurava se usklađenost podataka u više sustava. Isprave i dokumentacija u materijalnom obliku pohranjuju se u odgovarajuću arhivu uz istodobnu pohranu u digitalnom obliku u sustavu za pohranu i pretragu dokumentacije, ako je ta pohrana potrebna. Svi prikupljeni podaci u digitalnom i materijalnom obliku pohranjuju se u Hrvatskoj ili zemljama Europske unije. Osobne podatke Erste Leasing čuva koliko to zahtijeva svrha u koju su podaci prikupljeni. Drugim riječima, čuva ih radi realizacije prava i obveza koje proizlaze iz pojedinog poslovnog odnosa ili propisa koji regulira taj poslovni odnos. Primjerice, ako nema nepodmirenih dugovanja, podaci se, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, čuvaju 10 godina od prestanka poslovnog odnosa, odnosno, prema Zakonu o računovodstvu, 11 godina od isteka poslovne godine na koju se podaci odnose. To nije primjenjivo ako je ugovorni odnos s klijentom predmet sudskog postupka, a u tom slučaju rok za čuvanje počinje teći od završetka poslovne godine u kojoj je sudski postupak završen. Ako zahtjev za odobrenjem proizvoda ili usluge Erste Leasinga bude odbijen i ne dođe do realizacije ugovora o leasingu, odnosno ako bilo koji poslovni odnos s Erste Leasingom ne bude realiziran, Erste Leasing će zaprimljene podatke izbrisati u razumom roku (najviše do 12 mjeseci) ili bez odgode na zahtjev Ispitanika (ovo se ne odnosi na Ispitanike koji su primatelji leasinga po ranije zaključenim ugovorima, a istek roka za potrebe čuvanja dokumentacije još nije istekao). Erste Leasing sve podatke u materijalnom obliku, koje je dužan čuvati u zakonom predviđenim rokovima, ustupa na obradu društvima specijaliziranima za čuvanje i arhiviranje dokumentacije. Po isteku predviđenih rokova, podaci u programskim sustavima se anonimiziraju (obrada kojom se onemogućuje daljnja identifikacija, odnosno povezivanje podataka s identitetom konkretnog klijenta) ili brišu, dok se dokumentacija u materijalnom obliku izuzima iz arhive i uništava (ili ako je potrebno, vraća klijentu).

Automatizirano donošenje odluka/profiliranje

Erste Leasing ne koristi postupak isključivo automatiziranog donošenja odluka koji bi proizveo pravne učinke s negativnim posljedicama za klijente prema članku 22. Uredbe, već je u svim niže navedenim postupcima prilikom obrade podataka i donošenja konačne odluke involvirana najmanje jedna stručna fizička osoba, koja aktivno sudjeluje u cjelokupnom procesu obrade i donošenja odluke.

U određenim uvjetima djelomično se obrađuju podaci radi izrade profila koristeći alate procjene. Kao rezultat postupka izrade profila, moguće je korištenje „bodovnih vrijednosti“ dobivenih samim postupkom i to u sljedećim slučajevima:

 • kreditna sposobnost (ocjena) određuje se uporabom statističkih modela na temelju dostupnih podataka, između ostalog podataka prikupljenih od Ispitanika, podataka o prethodnom poslovnom odnosu te urednosti u podmirivanju obveza. Kreditna sposobnost služi za procjenu kreditnog rizika kojem Erste Leasing može biti izložen i kreditne sposobnosti Ispitanika. Odluka o odobrenju financiranja, usluge ili proizvoda, kao i uvjetima financiranja ili ugovornog odnosa, ovisi o kreditnoj ocjeni;
 • u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Erste Leasing je obvezan izraditi analizu rizika od pranja novca i financiranja terorizma te u skladu s tom analizom provoditi mjere dubinske analize poslovnog subjekta prilikom uspostave poslovnog odnosa i provođenja povremene transakcije;
 • znakovi ranog upozorenja ukazuju na negativno kretanje pripadajućeg portfelja klijenta u poslovima leasinga, a da bi se na proaktivan način i pravovdobno pristupilo smanjenju rizika. Praćenje ranih znakova upozorenja obuhvaća poboljšanja ključnih parametara kreditnog rizika, koji su vezani uz vjerojatnost nepodmirenja obveza, ukupne izloženosti i gubitka u slučaju nemogućnosti podmirenja obveza;
 • kategorizacija klijenata temeljem urednosti izvršenja obveza kojom se klijente kategorizira u grupe sukladno urednosti u podmirenju preuzetih obveza te eventualnoj naplati putem instrumenata osiguranja ili oduzimanjem objekta leasinga;
 • poslovnim partnerima se u skladu s njihovim preferencijama, odnosno karakteristikama mogu ponuditi prilagođene ponude za proizvode i usluge karakteristične za gospodarsku djelatnost u kojoj posluju.

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, odnosno ima pravo protiviti se odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

Prava ispitanika

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo dobiti od Erste Leasinga potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, Ispitanik ima pravo pristupa tim osobnim podacima, kao i informacijama o svojim pravima, te ostala prava propisana člankom 15 GDPR–a.

Pravo na ispravak i brisanje

Ispitanik ima pravo od Erste Leasing tražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka. Osobni podaci Ispitanika bit će zadržani u sustavu Erste Leasinga u vremenu u kojem je to potrebno radi pružanja usluga i obavljanja poslova u okviru registrirane djelatnosti Erste Leasinga kao voditelja obrade podataka. Ispitanik ima pravo ishoditi od Erste Leasinga brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Erste Leasing izbrisat će osobne podatke Ispitanika bez nepotrebnog odgađanja ako:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • Ispitanik povuče privolu za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • Ispitanik uloži prigovor na obradu,
 • su osobni podaci nezakonito obrađeni te
 • je to potrebno radi postupanja u skladu sa zakonskim propisima Europske Unije ili države članice.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od Erste Leasinga ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Erste Leasingu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka ili
 • obrada je nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe ili
 • Erste Leasing više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Erste Leasinga razloge Ispitanika.

Pravo na prijenos

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Erste Leasingu kao voditelju obrade podataka te ima pravo neometano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka među voditeljima obrada ako je to tehnički izvedivo. U oba slučaja, Erste Leasing ne odgovara za obrade osobnih podataka koje će provoditi klijent ili drugi voditelj obrade.

Obavještavanje u slučaju povrede osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka, koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Erste Leasing će bez nepotrebnog odgađanja, na jasan i jednostavan način, obavijestiti Ispitanika o povredi osobnih podataka. Obavijest o povredi sadržavat će minimalno:

 • ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija,
 • opis vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka,
 • opis mjera koje je Erste Leasing kao voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.

Zahtjev u svrhu ostvarivanja prava

Na zahtjev Ispitanika Erste Leasing pružit će sve informacije vezane uz prethodno navedena prava Ispitanika na zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili njihove složenosti, Erste Leasing može produljiti rok za odgovor na zahtjev Ispitanika za dodatna dva mjeseca, o čemu će odmah izvijestiti Ispitanika uz navođenje razloga za odgodu. U slučaju nepostupanja po zahtjevu Ispitanika, Erste Leasing će bez odgađanja, a najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestiti Ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). U svrhu odgovora na zahtjev Ispitanika, Ispitanik ovlašćuje Erste Leasing da traži dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta Ispitanika. Radi ostvarivanja svojih prava, kao i s pitanjima i zahtjevima vezanim uz zaštitu svojih osobnih podataka u obradi, Ispitanici se mogu obratiti nadležnom Službeniku za zaštitu osobnih podataka na telefonski broj  +385 (0)72 37 5010, e-mail osobni.podaci@ersteleasing.hr ili poštom na adresu Zelinska 3, 10000 Zagreb.

Pravo na prigovor na temelju čl. 21. GDPR-a

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i prigovor na izradu profila vezanu uz izravan marketing, kao i na sam izravan marketing. Preduvjet za to je da postoji temelj za prigovor koji proizlazi iz posebne osobne situacije. Ako Ispitanik uloži prigovor, Erste Leasing ne smije više obrađivati osobne podatke Ispitanika, osim ako ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer nadilaze interese Ispitanika, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva. Prigovor se može uložiti u pisanom obliku te se, ako je to moguće, treba slati na kontakt podatke navedene u prethodnom članku.

Erste Leasing preporuča da se uvijek prvo pritužba dostavi samom Erste Leasingu ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka i to kad god je moguće na prethodno navedenu adresu ili izravno na navedeni e-mail službenika za zaštitu podataka.

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o

1. prosinca 2022.

Arhiva