Ključni pojmovi leasinga

Kategorije kamatnih stopa

Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa koja nije podložna promjenama od dana zaključivanja ugovora o leasingu do dana njegovog isteka.

Promjenjive kamatne stope vezane su uz:

  • promjene tržišne referentne kamatne stope koju kreditor može mijenjati tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora o leasingu, temeljem promjene referentne kamatne stope koja je ugovorom utvrđena kao osnovica
  • odluke nadležnih tijela kreditora (administrativna kamatna stopa)
  • odluke eksternih nadležnih tijela odnosno institucija

Referentne kamatne stope za utvrđivanje promjenjive kamatne stope jesu EURIBOR (Euro Interbank Offered rate) i LIBOR (London Interbank Offered rate). U slučaju negativne vrijednosti referentne kamatne stope na tržištu novca, kao baza za izračun rate i drugih naknada za leasing koristi se vrijednost 0 (nula), ako nije drugačije ugovoreno. 

  • prosječna međubankarska kamatna stopa po kojoj prvorazredne banke unutar Europske monetarne unije nude sredstva denominirana u eurima putem neosiguranih oročenih depozita na rok od jednog dana do dvanaest mjeseci
  • utvrđuje se svakog radnog dana u Bruxellesu
  • podatke o visini stopa EURIBOR-a objavljuju Europska bankovna federacija www.ebf-fbe.eu i Udruženje financijskih tržišta ACI FMA www.aciforex.org
  • prosječna međubankarska kamatna stopa londonskih prvorazrednih banaka po kojoj banke nude sredstva denominirana u određenim valutama putem neosiguranih oročenih depozita na rok od jednog tjedna do dvanaest mjeseci
  • podatke o visini stopa LIBOR-a objavljuje Udruga britanskih bankara www.bba.org.uk

Provjerite pojmove koji se koriste u leasing terminologiji:

Vremenski određen pravni posao u kojem davatelj leasinga financira pribavljanje objekta leasinga radi davanja na korištenje primatelju leasinga uz obvezu podmirenja ugovorenih naknada za leasing od strane primatelja leasinga.

Vremenski određen pravni posao u kojem davatelj leasinga financira pribavljanje objekta leasinga radi davanja na korištenje primatelju leasinga uz obvezu podmirenja ugovorenih naknada za leasing od strane primatelja leasinga, a koji će po isteku ugovora uz ispunjenje ugovornih obveza imati pravo steći primatelj leasinga.

Društvo koje objekt leasinga daje na korištenje primatelju leasinga.

Fizička ili pravna osoba koja s davateljem leasinga sklapa ugovor o leasingu.

Pravna odnosno fizička osoba koja se solidarno obvezuje prema davatelju leasinga da će ispuniti pravovaljanu i dospjelu obvezu primatelja leasinga.

Iznos novčanog depozita u operativnom leasingu koji se u ugovorenoj visini pohranjuje kod davatelja leasinga za cijelo vrijeme trajanja ugovora kao beskamatno osiguranje za uredno i pravodobno ispunjenje svih dospjelih obveza primatelja leasinga, a umanjuje osnovicu za financiranje.

Dio ukupne naknade za operativni leasing koji je unaprijed plaćen davatelju leasinga, a umanjuje osnovicu za izračun iznosa leasing obroka.

 

Novčani iznos kojim primatelj leasinga sudjeluje prilikom sklapanja ugovora o financijskom leasingu. Umanjuje osnovicu za izračun naknada leasinga i ne vraća se primatelju leasinga u slučaju raskida ugovora o financijskom leasingu.

Svaka pokretnina odnosno vozilo, stroj, plovilo i drugi objekt koji je primatelj leasinga sam odabrao kod dobavljača.

Datum sklapanja ugovora naveden u tekstu ugovora.

Fizička osoba ili pravna osoba registrirana za proizvodnju, trgovinu i/ili servisiranje objekta leasinga.

Razdoblje na koje je ugovor o leasingu sklopljen.

Ugovoreni novčani iznos operativnog leasinga koji se primatelj leasinga obvezuje plaćati davatelju leasinga u određenim vremenskim razmacima.

Ugovoreni novčani iznos financijskog leasinga koji se primatelj leasinga obvezuje plaćati davatelju leasinga u određenim vremenskim razmacima.

Sporazumno utvrđena vrijednost objekta leasinga koja se temelji na očekivanoj tržišnoj vrijednosti objekta leasinga u trenutku isteka ugovora.

Mjesto sjedišta/prebivališta primatelja leasinga odnosno mjesto na kojem je objekt leasinga registriran. Ne smije se mijenjati bez pisane suglasnosti davatelja leasinga, no ako je objekt leasinga motorno vozilo, plovilo ili zrakoplov, primatelj leasinga može se u okviru uobičajenog korištenja udaljiti iz matičnog mjesta.

Sukladno Zakonu o leasingu, „sale and lease back“ ili „povratni leasing" predstavlja pravni posao u kojem sudjeluju samo primatelj i davatelj leasinga, pri čemu primatelj leasinga prethodno u svojstvu dobavljača objekta leasinga prodaje objekt leasinga davatelju leasinga, koji potom davatelj leasinga predaje na korištenje primatelju leasinga uz obvezu primatelja leasinga na plaćanje naknade.

Opcija „sale and lease back“ omogućuje primatelju leasinga da objekt iz svoje dugotrajne imovine proda leasing društvu kao davatelju leasinga te za taj objekt s davateljem leasinga sklopi ugovor o leasingu. Na taj način primatelju leasinga omogućeno je pretvaranje dugotrajne imovine u vlastita obrtna sredstva kojima poboljšava svoju likvidnost.

Putem opcije „sale and lease back“ financiraju se pokretnine, strojevi i oprema do 6 mjeseci starosti.

Do leasinga – brzo i digitalno

Erste Leasing omogućuje vam da brzo, transparentno i jednostavno započnete proces ugovaranja leasinga online, a zatim ga zaključite kratkim posjetom poslovnici.

Kalkulator

Koristeći kalkulator, simulirajte kako može izgledati vaša otplata. Kalkulatorom nije moguće izračunati akcijske i posebne ponude. 

Upit za dodatne informacije

Ako trebate detaljnije informacije ili želite zatražiti informativnu ponudu, ispunite upit.
 

Online zahtjev

Ispunite zahtjev, priložite potrebnu dokumentaciju i pošaljite na odobrenje. Online zahtjev dostupan je samo fizičkim osobama.

Ugovor

Nakon odobrenja zahtjeva, ostaje vam samo posjetiti nas u poslovnici i potpisati ugovor o leasingu.Pogledajte i ovo