Međunarodni standardi financijskog izvještavanja 16

MSFI 16 propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova za subjekte koji izvješćuju prema MSFI-jevima.

Standard propisuje obvezu korisnika najma da po svim najmovima iskazuju u bilanci imovinu s pravom korištenja i obveze za najam. Od toga su izuzeti  kratkoročni najmovi (do 12 mjeseci ) ili najmovi imovine male vrijednosti gdje se plaćanja po osnovi takvih najmova i dalje priznaju kao rashod, proporcionalno kroz razdoblje najma ili prema nekoj drugoj sustavnoj osnovi.

Najmoprimac mora zasebno prikazati financijske troškove (kamatne troškove na obveze za najam) i troškove amortizacije imovine s pravom korištenja.

Davatelji najma i dalje će najmove razvrstavati u poslovne (operativne) ili financijske, pri čemu MSFI 16 uvodi pristup koji se ne razlikuje suštinski od onoga iz ranije važećeg MRS-a 17.

Obveznici primjene MSFI-ja 16 nisu poslovni subjekti koji izvješćuju prema HSFI-ju.

HSFI (Hrvatski standardi financijskog izvještavanja) - Obveznici primjene su mikro, mali i srednji poduzetnici koji ne zadovoljavaju dva od tri uvjeta:

  • ukupna aktiva više od 150 milijuna kuna
  • prihoda (više od 300 milijuna kuna)
  • prosječan broj zaposlenika (više od 250 zaposlenika)

Kod obveznika primjene HSFI-ja NEMA promjene u računovodstvu primatelja leasinga.

Obveznici HSFI-ja i dalje iskazuju operativne najmove kao trošak razdoblja.

MSFI 16 stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Obuhvaća i operativne najmove u tijeku, a koji se nastavljaju nakon 1. siječnja 2019. godine.

MSFI 16 predviđa odvojeno obračunavanje komponente najma i komponente koja nije najam (tj. usluga) ako je zasebno iskazana na računu najmodavca.

Klijenti trebaju utvrditi komponente koje nisu najam, osim kod primjene praktičnog prečca: korisnik najma može odlučiti, prema kategoriji predmetne imovine, da komponente koje nisu najam ne odvaja od komponenata najma, već da svaku komponentu najma i svaku s njom povezanu komponentu koja nije najam obračunava kao jednu komponentu najma (toč. 15 MSFI 16).

Davatelji najma i dalje će svaki najam razvrstati ili kao poslovni najam, ili kao financijski najam. (toč. 61 MSFI-ja 16), kao i do sada.

Najam se razvrstava u financijski najam ako se njime prenose gotovo svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom nad predmetom najma. U suprotnome, najam se klasificira kao poslovni, tj. operativni najam. (toč. 62 MSFI-ja 16).

Ne, oporezivanje se provodi prema postojećim propisima: trenutno nisu predviđene izmjene propisa o PDV-u zbog primjene MSFI16.

Ne, oporezivanje se provodi prema postojećim propisima.

Primici u naravi po osnovi korištenja prijevoznih sredstava u operativnom ili financijskom leasingu:

  • 1% nabavne vrijednosti mjesečno kod financijskog leasinga ili
  • 20% od mjesečne rate za operativni leasing.

Ne, oporezivanje se provodi prema postojećim propisima: trenutno nisu predviđene izmjene propisa o porezu na dobit zbog primjene MSFI 16.